อยากทำใบขับขี่ หรือต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซต์

ไม่เพียงแค่การขับรถยนต์เท่านั้น ที่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตอย่างใบขับขี่ แต่รู้หรือไม่ว่า แม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์เอง ผู้ที่ทำการขับขี่ก็จำเป็นต้องผ่านการทดสอบ เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน ใครที่กำลังวางแผนจะไปทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่

ไปศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดได้จากบทความนี้เลย เราอธิบายละเอียดทุกขั้นตอน ทำตามได้เลย

หลายคนยังสนใจ บทความน่ารู้เพิ่มเติม

ใบขับขี่มอเตอร์ไซต์จำเป็นไหม

ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์จำเป็นแค่ไหน

ใบขับขี่ถือเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการได้รับอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่เราควรพกติดตัวเอาไว้ เนื่องจากมีผลทางกฎหมาย ต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งบังคับใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป และเราสามารถถูกเรียกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้ทุกเมื่อ

ไม่ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ปรับกี่บาท

ซึ่งหากใครขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพบว่าไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ก็สามารถได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท และนอกจากผลทางกฎหมายแล้ว ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ยังส่งผลต่อประกันภัยภาคสมัครใจ หรือประกันที่เราทำเพิ่มเติม เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นและไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด ประกันจะไม่มีผลทันที นั่นหมายความว่าเราจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดด้วยตัวเอง เพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ถึงแม้จะขับรถมอเตอร์ไซค์เป็น แต่ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็สำคัญอย่างยิ่ง

คุณสมบัติทำใบขับขี่มอเตอร์ไซต์

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้

สำหรับกรณีที่เราไม่เคยมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อน ผู้ทำใบขับขี่จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้ที่ทำใบขับขี่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ 
  • หากเป็นผู้ที่อายุระหว่าง 15-18 ปี สามารถทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลได้ แต่จำกัดขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซีซี 
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้ทุกรูปแบบ
  • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะได้
 2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 3. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
 5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

สำหรับการทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ จะต้องใช้ 

 • บัตรประชาชนตัวจริง 
 • ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน 

แต่ในกรณีที่เป็นการต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ จะต้องนำใบอนุญาตฉบับเดิมมาประกอบหลักฐานด้วย

ขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่มอเตอร์ไซต์

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ หรือต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

ต้องบอกเลยว่า วิธีการทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานมากขึ้น เนื่องจากสามารถจองคิวผ่านทางระบบออนไลน์ได้เลย ซึ่งวิธีการทำใบขับขี่และการต่ออายุใบขับขี่มอเตอร์ไซค์จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ขั้นตอนการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซต์

ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

1. จองคิวผ่านแอพ DLT Smart Queue

1. จองคิวผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว ให้ลงทะเบียน และกดเลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการใช้บริการ และเข้าสู่เมนู 

เลือกประเภท งานใบอนุญาต

 • เลือกหัวข้อ “งานใบอนุญาต” 

เลือกประเภท ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

 • ตามด้วยเลือกประเภท “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล” 

เลือกประเภทรถจักรยานยนต์

 • หลังจากนั้นจะขึ้นมาให้เลือกประเภทของการรับบริการ หากเป็นการทำใบขับขี่ใหม่ ให้เลือก “ทำใบอนุญาตขับรถใหม่” และเลือกประเภทยานพาหนะเป็น “รถจักรยานยนต์”

เลือกวันจองคิว

 • เลือกวันจองคิวเข้าใช้บริการ หากเป็นสีเขียว หมายถึงเข้ารับบริการได้ แต่หากเป็นสีแดง หมายความว่าเต็ม 

2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

ที่กล่าวไปตามรายละเอียดด้านบนคือ บัตรประชาชนตัวจริง และใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ได้แก่ ทดสอบตาบอดสี, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

4. เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

4. เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

หากเป็นผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่ จะไม่สามารถเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ จะต้องอบรมที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น โดยจะมี 2 ช่วงเวลาให้เลือกคือ ช่วงเช้า (09.30-12.00) และช่วงบ่าย (13.00-15.30) ซึ่งเนื้อหาที่อบรมจะเกี่ยวข้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

5. ทดสอบภาคทฤษฏี 50 ข้อ

5. ทดสอบภาคทฤษฎี  50 ข้อ

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้ขอทำใบอนุญาตขับขี่จะต้องทำการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และต้องผ่านเกณฑ์คะแนน 90% หรือคิดเป็น 45 ข้อ จึงจะนับว่าผ่าน 

6. ทดสอบภาคปฏิบัติ

6. ทดสอบภาคปฏิบัติ

การสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ จะมีท่าสอบปฏิบัติขับรถดังนี้คือ

 • การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
 • การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัว Z 

หากไม่ผ่านการสอบปฏิบัติ เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลและออกใบทดสอบสำหรับครั้งต่อไป และให้นำใบนัดไปทำการจองคิวเพื่อทดสอบปฏิบัติใหม่อีกครั้ง

ชำระเงิน ถ่ายรูปรับบัตร

7. ชำระเงิน และถ่ายรูปเพื่อรับบัตร

เป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการทดสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแล้ว หลังจากนั้นก็มาชำระเงิน และถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่ โดยสำหรับผู้ขออนุญาตใหม่ จะได้ใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคลชั่วคราว มีอายุ 2 ปี เมื่อหลังจากหมดอายุ ให้ไปต่ออายุใบขับขี่ใหม่ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์

ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

สำหรับขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ จะแบ่งออกเป็น 3 กรณีด้วยกัน คือ การเปลี่ยนใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราว ที่มีอายุ 2 ปี เป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี, การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี และการขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี กรณีที่ขาดอายุเกิน 1 ปี ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้ 

ขั้นตอนการเปลี่ยนใบขับขี่ จาก 2เป็น 5 ปี

การเปลี่ยนใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราวที่มีอายุ 2 ปี เป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี 

 1. จองคิวผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Que โดยเลือกประเภทการเข้ารับบริการเป็นต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
 2. เตรียมเอกสารคือ บัตรประชาชนตัวจริง ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิมและใบรับรองแพทย์
 3. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่งในวันนัด 
 4. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาตขับขี่
 5. ชำระเงินและถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใบใหม่ 

ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี 

 1. จองคิวผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Que โดยเลือกประเภทการเข้ารับบริการเป็นต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
 2. เข้ารับการอบรมผ่านระบบ e-learning เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
 3. เตรียมเอกสารคือ บัตรประชาชนตัวจริง ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิม (ก่อนหมดอายุไม่เกิน 6 เดือนหรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี) และใบรับรองแพทย์
 4. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่งในวันนัด 
 5. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาตขับขี่
 6. ชำระเงินและถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใบใหม่ 

การต่ออายุใบขับขี่ หมดอายุมากกว่า 1 ปี

การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี กรณีหมดอายุ 1 ปีขึ้นไป

 1. จองคิวผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Que โดยเลือกประเภทการเข้ารับบริการเป็นต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
 2. เข้ารับการอบรมผ่านระบบ e-learning เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
 3. ทดสอบภาคทฤษฎีจำนวน 50 ข้อ โดยต้องผ่านเกณฑ์ 90% หรือ 45 ข้อขึ้นไป 
 4. เตรียมเอกสารคือ บัตรประชาชนตัวจริง ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิม และใบรับรองแพทย์
 5. ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่งในวันนัด 
 6. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาตขับขี่
 7. ชำระเงินและถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใบใหม่ 

กรณีขาดการต่ออายุใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เกิน 3 ปี จะมีขั้นตอนเหมือนกรณีที่หมดอายุ 1 ปีขึ้นไป แต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนของการสอบภาคปฏิบัติเพิ่มเติมเข้ามาด้วย

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซต์เสียกี่บาท

ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

ค่าธรรมเนียมของการทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์จะแตกต่างกันออกไปตามอายุของใบขับขี่ที่ทำดังนี้

 1. ใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราว (2 ปี)
 • ค่าคำขอ 5 บาท 
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท 

รวมเป็น 105 บาท

 1. กรณีเปลี่ยนใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราว เป็นใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี หรือต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี 
 • ค่าคำขอ 5 บาท 
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี) 250 บาท 

รวมเป็น 255 บาท

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นั้นไม่ยุ่งยาก และยังสะดวกมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจองคิวและอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใครเพิ่งเริ่มต้นขับมอเตอร์ไซค์ หรือขับมานานแล้วยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ก็อย่าลืมหาเวลาไปทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์กันด้วย เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและผลทางประกันนั่นเอง

หลายคนยังสนใจ บทความน่ารู้เพิ่มเติม

ทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์แล้ว หากคุณสนใจเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงด้วย ปรึกษา Topfilm สิครับ เรามีบริการเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ฟิล์มเซรามิคคุณภาพสูงหลากหลายยี่ห้อ ที่สำคัญ มีราคาพิเศษให้สำหรับทุกท่านด้วย 

สนใจติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ติดต่อเราสิครับ

call topfilmthailand

fb topfilm thailand

line topfilm thai