ป้ายทะเบียนรถหายต้องทำยังไง? (ไม่ต้องตกใจรีบไปแจ้งความ)

หลายคนมักเข้าใจว่า ของอะไรหายก็ตามต้องไม่ลืมไปแจ้งความ ไม่ว่าจะเป็นของประเภทไหนก็ตาม เช่น บัตรประชาชน บัตร ATM สิ่งของประจำตัว หรือแม้แต่แผ่นป้ายทะเบียนรถ ฯลฯ แต่ความจริงแล้วหากเกิดปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหายขึ้นมาจะต้องทำยังไง ไปแจ้งความก่อนจะขอป้ายใหม่หรือไม่ และอีกหลากหลายสารพัดเรื่องราวเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถหาย

ถ้าอยากรู้บทความนี้มีคำตอบมาฝากกัน!

หลายคนยังสนใจ บทความน่ารู้เพิ่มเติม

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย สามารถใช้รถได้หรือไม่

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย สามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่?

เชื่อว่า หลายคนคงสงสัยถ้าแผ่นป้ายทะเบียนรถหายจะนำไปใช้งานได้หรือไม่ ขอตอบว่า ไม่ควรนำไปใช้งาน เพราะการขับรถที่ไม่มีป้ายทะเบียนติดรถอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ที่มีใจความว่า “รถที่จดทะเบียนแล้ว จะต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”  โดยมีการกำหนดโทษในมาตรา 60 ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 11 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองพันบาท” เพราะงั้นถ้ารถยนต์คันไหนฝ่าฝืนไม่แสดงแผ่นป้ายทะเบียน หรือในกรณีของป้ายทะเบียนรถหายแล้วอาไปใช้งานขับออกนอกบ้านก็มีโอกาสโดนโทษปรับจากกฎหมายนี้ 2,000 บาทด้วยกัน

แถมไม่ใช่แค่นี้ ยังมีโอกาสผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ด้วย ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ” โดยมีบทกำหนดโทษ ในมาตรา 152 ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” 

สรุปแล้ว ถ้าแผ่นป้ายทะเบียนรถหายแล้วเอาไปใช้งานขับขี่ออกเดินทาง โดยที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายหรือติดผิดลักษณธตามที่กฎหมายกำหนดก็อาจมีปัญหาได้เหมือนกัน แต่หากจำเป็นต้องใช้งานแบบเลี่ยงไม่ได้ ก็สามารถใช้ใบเสร็จชำระเงินหลังจากการขอป้ายทะเบียนรถใหม่มาใช้แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถชั่วคราวก่อนก็ได้

ป้ายทะเบียนรถหาย แจ้งความหรือไม่

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่?

เมื่อรู้ตัวแล้วว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถหายอย่าพึ่งรีบตกใจแล้วเดินทางไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความ เพราะไม่รู้จะทำอะไรเห็นของหายแล้วต้องไปแจ้งความก่อนทันที ขอบอกเลยว่า ถ้าแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย คุณ ‘ไม่จำเป็น’ ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไป เพียงแค่เดินทางมาทำเรื่องขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือจังหวัดที่รถยนต์ของเราจดทะเบียนไว้ก็เตรียมรีบแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ได้เลย หรืออย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้าว่า ถ้ามีปัญหาก็ใช้ใบเสร็จที่ได้ไปขอป้ายทะเบียนรถใหม่มายื่นแสดงเป็นหลักฐานก่อนได้

ป้ายทะเบียนรถหาย ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ป้ายทะเบียนรถหายใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำป้ายทะเบียนรถใหม่หลังจากแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ ในกรณีที่เราเป็นเจ้าของเอง นิติบุคคล และรถติดไฟแนนซ์ มีรายละเอียดดังนี้

1. เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่เราเป็นเจ้าของรถ

 • สมุดคู่มือทะเบียนเล่มรถจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (ถ้าไม่มาเองต้องมีใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจด้วย)

2. เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้าเป็นการมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ)

3. เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่รถติดไฟแนนซ์

หากป้ายทะเบียนรถหายขณะที่รถติดไฟแนนซ์หรือยังอยู่ในช่วงผ่อน การขอป้ายทะเบียนอาจไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางไฟแนนซ์ ชำระ หรือกำลังติดไฟแนนซ์อยู่ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าจะดำเนินเรื่องด้วยตนเอง จะต้องใช้เอกสารดังนี้

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง ซึ่งคุณจะต้องวางมัดจำในการยืมคู่มือเล่มทะเบียนตัวจริงด้วย
 • บัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารขอป้ายทะเบียนรถใหม่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

ขั้นตอนการขอทะเบียนรถใหม่

ขั้นตอนการขอป้ายทะเบียนรถใหม่

การขอป้ายทะเบียนรถใหม่มีอยู่ 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ไปที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ หรือจังหวัดที่รถของเราจดทะเบียนไว้
 2. ทำการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารสำหรับการขอป้ายทะเบียนรถใหม่
 3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร พิจารณา และลงนาม
 4. ชำระค่าบริการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ 
 5. เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารแทนการสูญหาย และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียน ซึ่งจะต้องเก็บไว้ใช้เป็นเป็นหลักฐานในการมาขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ หลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้เลย
 6. แผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่จะใช้ระยะเวลาผลิตประมาณ 15 วัน และหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งให้เราไปรับป้ายทะเบียนอันใหม่ที่สำนักงานขนส่ง

ใช้เวลากี่วันถึงได้ทะเบียนรถใหม่

ใช้เวลากี่วันถึงจะได้แผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่?

ในกรณีที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย จะต้องยื่นขอรับเอกสารแทนการสูญหายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถมีการสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือน แล้วหลังจากนั้นถ้าไปดำเนินการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่แล้ว “ทางสำนักขนส่งจะใช้ระยะเวลาผลิตป้ายทะเบียนรถใหม่ประมาณ 15 วันทำการ” หลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรให้เราไปรับที่สำนักงานขนส่ง

ใช้ป้ายอื่นแทนป้ายทพเบียนรถหายได้หรือไม่

ป้ายทะเบียนรถหายใช้ป้ายอื่นแทนในช่วงระหว่างรอแผ่นป้ายใหม่ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ห้ามใช้ป้ายอื่นแทนกันก่อนเด็ดขาย ฉะนั้นสำหรับใครที่คิดว่าทนรอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ไม่ไหว จะขอหาป้ายอื่นหรือเอากระดาษมาเขียนแล้วแปะไว้ก่อนก็อาจจะต้องหยุดความคิดไว้ เพราะอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยมีบทกำหนดโทษไว้ในมาตรา 67 คือ อาจโดนโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทได้เลยล่ะ

ค่าบริการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่

ค่าบริการในการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่

สำหรับค่าบริการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หลังจากแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย จะมีค่าธรรมเนียมในการขอ 5 บาท และค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถทั่วไป ใบละ 100 บาท แต่ถ้าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบประมูล จะมีราคาใบละ 600 บาท (ประหยัดกว่าเสียค่าปรับซะอีก!)

ขอป้ายทะเบียนใหม่ ต่างจังหวัดได้ไหม

ขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้มั้ย?

ใครที่เอารถไปใช้งานต่างจังหวัดแล้วแผ่นป้ายทะเบียนรถหายกะทันหันไม่ต้องกังวล เพราะสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนชั่วคราวที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้นๆ ก่อนได้ แต่ปกติแล้วการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่จะต้องดำเนินการที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่หรือจังหวัดที่รถของเราจดทะเบียนไว้เท่านั้น

ขอทะเบียนรถหายออนไลน์ได้หรือไม่

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย สามารถขอใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่?

เชื่อว่า หลายคนคงเคยหาข้อมูลแล้วเจอการขอแผ่นป้ายทะเบียนหลังจากแผ่นป้ายทะเบียนรถหายสามารถขอทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมขนส่งทางบกได้ แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกบริการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ออนไลน์แล้ว เพราะงั้นผู้ที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหายแล้วต้องการขอใหม่จะต้องไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือจังหวัดที่จดทะเบียนรถไว้เท่านั้น

ทำป้ายทะเบียนใหม่ ได้เลขเดิมไหม

แจ้งทำป้ายทะเบียนใหม่จะได้เลขเดิมมั้ย?

สำหรับป้ายทะเบียนหาย ถ้าเป็นแบบรถรุ่นเก่า เมื่อขอป้ายทะเบียนรถใหม่ อาจได้หมวดเลขทะเบียนต่างจากเดิมได้ แต่ถ้าหากเป็นป้ายรถรุ่นใหม่ เมื่อขอป้ายทะเบียนรถใหม่ก็จะได้รับหมวดและตัวเลขชุดเดิม

สรุป

เพราะงั้นถ้าป้ายทะเบียนรถหายอย่าตื่นตระหนกตกใจ แต่ก็ไม่ควรชิลเกินจนปล่อยทิ้งไว้ไม่ยอมรีบทำป้ายทะเบียนรถใหม่ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงผิดกฎหมายต้องมาจ่ายค่าปรับให้เปลืองเงินไปอีก ดังนั้น อย่าลืมใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและตรวจเช็คทะเบียนรถทุกครั้งก่อนออกเดินทาง (เป็นไปได้ก็เช็คให้ครบนี่ล่ะว่า แต่ละส่วนปกติครบถ้วนใช้งานปลอดภัย ห่างไกลเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่ เพียงเท่านี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางได้!)

หลายคนยังสนใจ บทความน่ารู้เพิ่มเติม

ได้ป้ายทะเบียนรถใหม่แล้ว หากคุณกำลังมองหาร้านติดฟิล์มกรองแสงใหม่ ติดต่อ topfilm สิครับ

call topfilmthailand

fb topfilm thailand

line topfilm thai